தமிழ்புத்தகம்

தமிழ் புத்தகங்களை ஒருங்கினைக்க் என்னாலான சிறு முயற்சி...

தமிழ்

Complete list of Project Madurai works
This table can be sorted by Work no., Title or Author fields. Click on the column headings to sort in ascending or descending order. Reload this page to start over.
Work no. ↓
Title ↓
Author ↓
Genre ↓
PDF
Unicode
TSCII
1
திருக்குறள்
திருவள்ளுவர்
நீதிநெறி – பதினெண்கீழ்க்கணக்கு
pm0001.pdfpm0001_01.pdf
pmuni0001.html
pmtsc0001_01.htmlpmtsc0001_02.html
2
ஆத்திசூடி
ஒளவையார்
நீதிநெறி
pm0002.pdf
pmuni0002.html
pmtsc0002.html
2
கொன்றை வேந்தன்
ஒளவையார்
pm0002.pdf
pmuni0002.html
pmtsc0002.html
2
நல்வழி
ஒளவையார்
pm0002.pdf
pmuni0002.html
pmtsc0002.html
2
மூதுரை
ஒளவையார்
pm0002.pdf
pmuni0002.html
pmtsc0002.html
3
திருவாசகம் - 1 (1-10)
மாணிக்க வாசகர்
சமயம் - சைவம்
pm0003.pdf
pmuni0003_01.htmlpmuni0003_02.html
pmtsc0003.html
3
திருவாசகம் - 2 (11-51)
மாணிக்க வாசகர்
சமயம் - சைவம்
pm0003.pdf
pmuni0003_01.htmlpmuni0003_02.html
pmtsc0003.html
4
திருமந்திரம் (தந்திரங்கள் - 1, 2)
திருமூலர்
சமயம் - சைவம்
pm0004.pdf
pmuni0004.html
pmtsc0004.html
5
அமலநாதிபிரான்
திருப்பாணாழ்வார்
சமயம் - வைணவம்
pm0005_01.pdfpm0005_02.pdf
pmuni0005_01.htmlpmuni0005_02.html
pmtsc0005_01.htmlpmtsc0005_02.html
5
கண்ணி நூற்றைம்பது
மதுர கவிராயர்
சமயம் - வைணவம்
pm0005_01.pdfpm0005_02.pdf
pmuni0005_01.htmlpmuni0005_02.html
pmtsc0005_01.htmlpmtsc0005_02.html
5
திருச்சந்த விருத்தம்
திருமழிசைபிரான்
சமயம் - வைணவம்
pm0005_01.pdfpm0005_02.pdf
pmuni0005_01.htmlpmuni0005_02.html
pmtsc0005_01.htmlpmtsc0005_02.html
5
திருப்பல்லாண்டு
பெரியாழ்வார்
சமயம் - வைணவம்
pm0005_01.pdfpm0005_02.pdf
pmuni0005_01.htmlpmuni0005_02.html
pmtsc0005_01.htmlpmtsc0005_02.html
5
திருப்பள்ளியெழுச்சி
தொண்டரடிப்பொடி ஆழ்வார்
சமயம் - வைணவம்
pm0005_01.pdfpm0005_02.pdf
pmuni0005_01.htmlpmuni0005_02.html
pmtsc0005_01.htmlpmtsc0005_02.html
5
திருப்பாவை
ஆண்டாள்
சமயம் - வைணவம்
pm0005_01.pdfpm0005_02.pdf
pmuni0005_01.htmlpmuni0005_02.html
pmtsc0005_01.htmlpmtsc0005_02.html
5
திருமாலை
தொண்டரடிப்பொடி ஆழ்வார்
சமயம் - வைணவம்
pm0005_01.pdfpm0005_02.pdf
pmuni0005_01.htmlpmuni0005_02.html
pmtsc0005_01.htmlpmtsc0005_02.html
5
திருமொழி
பெரியாழ்வார்
சமயம் - வைணவம்
pm0005_01.pdfpm0005_02.pdf
pmuni0005_01.htmlpmuni0005_02.html
pmtsc0005_01.htmlpmtsc0005_02.html
5
நாச்சியார் திருமொழி
ஆண்டாள்
சமயம் - வைணவம்
pm0005_01.pdfpm0005_02.pdf
pmuni0005_01.htmlpmuni0005_02.html
pmtsc0005_01.htmlpmtsc0005_02.html
5
நாலாயிர திவ்ய பிரபந்தம் /1
பல ஆசிரியர்கள்
சமயம் - வைணவம்
pm0005_01.pdfpm0005_02.pdf
pmuni0005_01.htmlpmuni0005_02.html
pmtsc0005_01.htmlpmtsc0005_02.html
5
பெருமாள் திருமொழி
குலசேகரப் பெருமாள்
சமயம் - வைணவம்
pm0005_01.pdfpm0005_02.pdf
pmuni0005_01.htmlpmuni0005_02.html
pmtsc0005_01.htmlpmtsc0005_02.html
6
நாலாயிர திவ்ய பிரபந்தம் /2
திருமங்கை ஆழ்வார்
சமயம் - வைணவம்
pm0006_01.pdfpm0006_02.pdf
pmuni0006.html
pmtsc0006_01.htmlpmtsc0006_02.html
6
பெரிய திருமொழி
திருமங்கை ஆழ்வார்
சமயம் - வைணவம்
pm0006_01.pdfpm0006_02.pdf
pmuni0006.html
pmtsc0006_01.htmlpmtsc0006_02.html
7
சிறிய திருமுறை
திருமங்கை ஆழ்வார்
சமயம் - வைணவம்
pm0007.pdf
pmuni0007.html
pmtsc0007.html
7
திருக்குறுந்தாண்டகம்
திருமங்கை ஆழ்வார்
சமயம் - வைணவம்
pm0007.pdf
pmuni0007.html
pmtsc0007.html
7
திருநெடுந்தாண்டகம்
திருமங்கை ஆழ்வார்
சமயம் - வைணவம்
pm0007.pdf
pmuni0007.html
pmtsc0007.html
7
திருவந்தாதி /1
பொய்கையாழ்வார்
சமயம் - வைணவம்
pm0007.pdf
pmuni0007.html
pmtsc0007.html
7
திருவந்தாதி /2
பூதத்தாழ்வார்
சமயம் - வைணவம்
pm0007.pdf
pmuni0007.html
pmtsc0007.html
7
திருவந்தாதி /3
பேயாழ்வார்
சமயம் - வைணவம்
pm0007.pdf
pmuni0007.html
pmtsc0007.html
7
திருவாசிரியம்
நம்மாழ்வார்
சமயம் - வைணவம்
pm0007.pdf
pmuni0007.html
pmtsc0007.html
7
திருவிருத்தம்
நம்மாழ்வார்
சமயம் - வைணவம்
pm0007.pdf
pmuni0007.html
pmtsc0007.html
7
திருவெழுகூற்றிருக்கை
திருமங்கை ஆழ்வார்
சமயம் - வைணவம்
pm0007.pdf
pmuni0007.html
pmtsc0007.html
7
நான்முகன் திருவந்தாதி
திருமழிசை ஆழ்வார்
சமயம் - வைணவம்
pm0007.pdf
pmuni0007.html
pmtsc0007.html
7
நாலாயிர திவ்ய பிரபந்தம் /3
பல ஆசிரியர்கள்
சமயம் - வைணவம்
pm0007.pdf
pmuni0007.html
pmtsc0007.html
7
நாலாயிர திவ்ய பிரபந்தம் /4
பல ஆசிரியர்கள்
சமயம் - வைணவம்
pm0007.pdf
pmuni0007.html
pmtsc0007.html
7
பெரிய திருமடல்
திருமங்கை ஆழ்வார்
சமயம் - வைணவம்
pm0007.pdf
pmuni0007.html
pmtsc0007.html
7
பெரிய திருவந்தாதி
நம்மாழ்வார்
சமயம் - வைணவம்
pm0007.pdf
pmuni0007.html
pmtsc0007.html
8
இராமானுஜ நூற்றந்தாதி
திருவரங்கத்து அமுதனார்
சமயம் - வைணவம்
pm0008.pdf
pmuni0008_01.htmlpmuni0008_02.html
pmtsc0008.html
8
திருவாய்மொழி
நம்மாழ்வார்
சமயம் - வைணவம்
pm0008.pdf
pmuni0008_01.htmlpmuni0008_02.html
pmtsc0008.html
8
நாலாயிர திவ்ய பிரபந்தம் /4
பல ஆசிரியர்கள்
சமயம் - வைணவம்
pm0008.pdf
pmuni0008_01.htmlpmuni0008_02.html
pmtsc0008.html
9
திருமந்திரம் - 2 (3-6 தந்திரங்கள்)
திருமூலர்
சமயம் - சைவம்
pm0009.pdf
pmuni0009_01.htmlpmuni0009_02.html
pmtsc0009_01.htmlpmtsc0009_02.htmlpmtsc0009_03.htmlpmtsc0009_04.html
9
திருமுறை 10 /திருமந்திரம்
திருமூலர்
சமயம் - சைவம்
pm0009.pdf
pmuni0009_01.htmlpmuni0009_02.html
pmtsc0009_01.htmlpmtsc0009_02.htmlpmtsc0009_03.htmlpmtsc0009_04.html
10
திருமந்திரம் - 3 (7-9 தந்திரங்கள்)
திருமூலர்
சமயம் - சைவம்
pm0010.pdf
pmuni0010_01.htmlpmuni0010_02.htmlpmuni0010_03.html
pmtsc0010_01.htmlpmtsc0010_02.htmlpmtsc0010_03.html
10
திருமுறை 10 /திருமந்திரம்
திருமூலர்
சமயம் - சைவம்
pm0010.pdf
pmuni0010_01.htmlpmuni0010_02.htmlpmuni0010_03.html
pmtsc0010_01.htmlpmtsc0010_02.htmlpmtsc0010_03.html
11
தண்ணீர் தேசம்
வைரமுத்து
pm0011.pdf
pmuni0011_01.htmlpmuni0011_02.html
pmtsc0011.html
12
தேசிய கீதங்கள்
சி. சுப்ரமணிய பாரதியார்
pm0012.pdf
pmuni0012.html
pmtsc0012_01.htmlpmtsc0012_02.html
12
பாரதியார் பாடல்கள் - 1
சி. சுப்ரமணிய பாரதியார்
pm0012.pdf
pmuni0012.html
pmtsc0012_01.htmlpmtsc0012_02.html
13
தேசிக பிரபந்தம்
வேதாந்த தேசிகர்
சமயம் - வைணவம்
pm0013.pdf
pmuni0013.html
pmtsc0013.html
14
பகவத் கீதை /தமிழாக்கம், விளக்கவுரை
சி. சுப்ரமணிய பாரதியார்
pm0014.pdf
pmuni0014.html
pmtsc0014.html
15
நளவெண்பா
புகழேந்திப் புலவர்
pm0015.pdf
pmuni0015.html
pmtsc0015.html
16
நாலடியார்
பல ஆசிரியர்கள்
நீதிநெறி – பதினெண்கீழ்க்கணக்கு
pm0016.pdf
pmuni0016.html
pmtsc0016.html
17
திருக்குறள் /ஆங்கில மொழியாக்கம்
சுத்தானந்த பாரதியார்
நீதிநெறி – பதினெண்கீழ்க்கணக்கு
pm0017.pdf
pmuni0017.html
pmtsc0017.html
18
திருவருட்பா /திருமுறை 1 (பாடல்கள் 1-570)
இராமலிங்க அடிகள்
pm0018.pdf
pmuni0018_01.htmlpmuni0018_02.html
pmtsc0018_01.htmlpmtsc0018_02.html
18
திருவருட்பா /திருமுறை 2.1 (பாடல்கள்571-1006 )
இராமலிங்க அடிகள்
pm0018.pdf
pmuni0018_01.htmlpmuni0018_02.html
pmtsc0018_01.htmlpmtsc0018_02.html
19
விவிலியம் /புதிய ஏற்பாடு /1
விவிலியம்
சமயம் – கிருத்துவம்
pm0019_01.pdfpm0019_02.pdf
pmuni0019_01.htmlpmuni0019_02.html
pmtsc0019.html
19
விவிலியம் /புதிய ஏற்பாடு /மார்க்கு
விவிலியம்
சமயம் – கிருத்துவம்
pm0019_01.pdfpm0019_02.pdf
pmuni0019_01.htmlpmuni0019_02.html
pmtsc0019.html
19
விவிலியம் /புதிய ஏற்பாடு /மார்க்கு
விவிலியம்
சமயம் – கிருத்துவம்
pm0019_01.pdfpm0019_02.pdf
pmuni0019_01.htmlpmuni0019_02.html
pmtsc0019.html
19
விவிலியம் /புதிய ஏற்பாடு /மாத்தியூ
விவிலியம்
சமயம் – கிருத்துவம்
pm0019_01.pdfpm0019_02.pdf
pmuni0019_01.htmlpmuni0019_02.html
pmtsc0019.html
20
சிறுபஞ்ச மூலம்
காரியாசான்
pm0020.pdf
pmuni0020.html
pmtsc0020.html
20
நடராசப் பத்து
முனிசாமி முதலியார், சிருமாவூர்
pm0020.pdf
pmuni0020.html
pmtsc0020.html
21
சுய சரிதை
சி. சுப்ரமணிய பாரதியார்
pm0021.pdf
pmuni0021.html
pmtsc0021.html
21
ஞானப் பாடல்கள்
சி. சுப்ரமணிய பாரதியார்
pm0021.pdf
pmuni0021.html
pmtsc0021.html
21
பல்வகைப் பாடல்கள்
சி. சுப்ரமணிய பாரதியார்
pm0021.pdf
pmuni0021.html
pmtsc0021.html
21
பாரதியார் பாடல்கள் - 2
சி. சுப்ரமணிய பாரதியார்
pm0021.pdf
pmuni0021.html
pmtsc0021.html
22
உலகநீதி
உலகநாதர்
pm0022.pdf
pmuni0022.html
pmtsc0022.html
23
கந்தர் அலங்காரம்
அருணகிரிநாதர்
pm0023.pdf
pmuni0023.html
pmtsc0023.html
23
கந்தர் அநுபூதி
அருணகிரிநாதர்
pm0023.pdf
pmuni0023.html
pmtsc0023.html
23
சிறுச்செந்தூர் கந்தர் கலிவெண்பா
குமரகுருபரர்
pm0023.pdf
pmuni0023.html
pmtsc0023.html
23
வேல்விருத்தம்
அருணகிரிநாதர்
pm0023.pdf
pmuni0023.html
pmtsc0023.html
24
ஆசாரக் கோவை
பெருவாயின் முள்ளியார்
நீதிநெறி – பதினெண்கீழ்க்கணக்கு
pm0024.pdf
pmuni0024.html
pmtsc0024.html
25
இன்னா நாற்பது
கபிலர்
நீதிநெறி – பதினெண்கீழ்க்கணக்கு
pm0025.pdf
pmuni0025.html
pmtsc0025.html
25
இனியவை நாற்பது
பூதஞ்சேந்தனார்
நீதிநெறி – பதினெண்கீழ்க்கணக்கு
pm0025.pdf
pmuni0025.html
pmtsc0025.html
25
களவழி நாற்பது
பொய்கையார்
நீதிநெறி – பதினெண்கீழ்க்கணக்கு
pm0025.pdf
pmuni0025.html
pmtsc0025.html
25
முதுமொழிக் காஞ்சி
மதுரை கூடலூர் கிழார்
நீதிநெறி – பதினெண்கீழ்க்கணக்கு
pm0025.pdf
pmuni0025.html
pmtsc0025.html
26
அபிராமி அந்தாதி
அபிராமி பட்டர்
pm0026_01.pdf
pmuni0026_01.html
pmtsc0026_01.html
26
அபிராமி அம்மைப் பதிகம்
அபிராமி பட்டர்
pm0026_02.pdf
pmuni0026_02.html
pmtsc0026_02.html
26
அபிராமி அந்தாதி /விளக்கஉரை
கண்ணதாசன்
pm0026.pdf
pmuni0026.html
pmtsc0026.html
27
இன்னிலை
பொய்கையார்
நீதிநெறி – பதினெண்கீழ்க்கணக்கு
pm0027.pdf
pmuni0027.html
pmtsc0027.html
27
ஐந்திணை ஐம்பது
மாறன் பொறையனார்
நீதிநெறி – பதினெண்கீழ்க்கணக்கு
pm0027.pdf
pmuni0027.html
pmtsc0027.html
27
ஐந்திணை எழுபது
மூவாதியார்
நீதிநெறி – பதினெண்கீழ்க்கணக்கு
pm0027.pdf
pmuni0027.html
pmtsc0027.html
27
திணைமொழி ஐம்பது
கண்ணன் சேந்தனார்
நீதிநெறி – பதினெண்கீழ்க்கணக்கு
pm0027.pdf
pmuni0027.html
pmtsc0027.html
28
ஐங்குறு நூறு
பல ஆசிரியர்கள் (5)
சங்ககாலம் – எட்டுத்தொகை
pm0028.pdf
pmuni0028.html
pmtsc0028.html
29
ஏலாதி
கணிமேதாவியார்
நீதிநெறி – பதினெண்கீழ்க்கணக்கு
pm0029.pdf
pmuni0029.html
pmtsc0029.html
29
கார் நாற்பது
மதுரை கண்ணன் கூத்தனார்
நீதிநெறி – பதினெண்கீழ்க்கணக்கு
pm0029.pdf
pmuni0029.html
pmtsc0029.html
30
விவிலியம் /புதிய ஏற்பாடு /2
விவிலியம்
சமயம் – கிருத்துவம்
pm0030.pdf
pmuni0030_01.htmlpmuni0030_02.html
pmtsc0030.html
30
விவிலியம் /புதிய ஏற்பாடு /யோவான்
விவிலியம்
சமயம் – கிருத்துவம்
pm0030.pdf
pmuni0030_01.htmlpmuni0030_02.html
pmtsc0030.html
30
விவிலியம் /புதிய ஏற்பாடு /லூக்கு
விவிலியம்
சமயம் – கிருத்துவம்
pm0030.pdf
pmuni0030_01.htmlpmuni0030_02.html
pmtsc0030.html
31
திருவருட்பா /அகவல்
இராமலிங்க அடிகள்
pm0031.pdf
pmuni0031.html
pmtsc0031.html
31
வடிவுடை மாணிக்க மாலை
இராமலிங்க அடிகள்
pm0031.pdf
pmuni0031.html
pmtsc0031.html
32
கலேவலா - தமிழாக்கம் - 1
உதயணன்
pm0032_01.pdfpm0032_02.pdf
pmuni0032_01.htmlpmuni0032_02.htmlpmuni0032_03.html
pmtsc0032_01.htmlpmtsc0032_02.html
33
கலேவலா - தமிழாக்கம் - 2
உதயணன்
pm0033.pdf
pmuni0033_01.htmlpmuni0033_02.html
pmtsc0033.html
34
சண்முக கவசம்
பாம்பன் குமரகுருதாச சுவாமிகள்
pm0034_01.pdf
pmuni003_01.html
pmtsc0034_01.html
34
கந்த சஷ்டி கவசம் (6 கந்தர் கவசங்கள்)
தேவராய சுவாமிகள்
pm0034_02.pdf
pmuni0034_02.html
pmtsc0034_02.html
34
கந்த குரு கவசம்
சாந்தானந்த சுவாமிகள்
pm0034_03.pdf
pmuni0034_03.html
pmtsc0034_03.html
35
சூளாமணி
தேலாமொழித்தேவர்
pm0035.pdf
pmuni0035_01.htmlpmuni0035_02.html
pmtsc0035_01.htmlpmtsc0035_02.html
36
பழமொழி நானூறு
முன்றுறையரையனார்
நீதிநெறி – பதினெண்கீழ்க்கணக்கு
pm0036.pdf
pmuni0036.html
pmtsc0036.html
37
அழகின் சிரிப்பு
பாரதிதாசன்
pm0037.pdf
pmuni0037.html
pmtsc0037_01.htmlpmtsc0037_02.html
38
பதிற்றுப்பத்து
பல ஆசிரியர்கள்
சங்ககாலம் – எட்டுத்தொகை
pm0038.pdf
pmuni0038.html
pmtsc0038.html
39
விவிலியம் /புதிய ஏற்பாடு /3
விவிலியம்
சமயம் – கிருத்துவம்
pm0039.pdf
pmuni0039.html
pmtsc0039.html
39
விவிலியம் /புதிய ஏற்பாடு /ஏக்ட்ஸ்
விவிலியம்
சமயம் – கிருத்துவம்
pm0039.pdf
pmuni0039.html
pmtsc0039.html
40
தமிழ் விடுதூது
மதுரை சொக்கநாதர்
pm0040.pdf
pmuni0040.html
pmtsc0040.html
41
விவிலியம் /புதிய ஏற்பாடு /4
விவிலியம்
சமயம் – கிருத்துவம்
pm0041.pdf
pmuni0041.html
pmtsc0041.html
41
விவிலியம் /புதிய ஏற்பாடு /கொரிந்தியர்கள்
விவிலியம்
சமயம் – கிருத்துவம்
pm0041.pdf
pmuni0041.html
pmtsc0041.html
42
விவிலியம் /புதிய ஏற்பாடு /5
விவிலியம்
சமயம் – கிருத்துவம்
pm0042.pdf
pmuni0042.html
pmtsc0042.html
42
விவிலியம் /புதிய ஏற்பாடு /எஸியன்ஸ்
விவிலியம்
சமயம் – கிருத்துவம்
pm0042.pdf
pmuni0042.html
pmtsc0042.html
42
விவிலியம் /புதிய ஏற்பாடு /காலாசியர்கள்
விவிலியம்
சமயம் – கிருத்துவம்
pm0042.pdf
pmuni0042.html
pmtsc0042.html
42
விவிலியம் /புதிய ஏற்பாடு /ஹீப்ரு
விவிலியம்
சமயம் – கிருத்துவம்
pm0042.pdf
pmuni0042.html
pmtsc0042.html
42
விவிலியம் /புதிய ஏற்பாடு /பிலமோன்
விவிலியம்
சமயம் – கிருத்துவம்
pm0042.pdf
pmuni0042.html
pmtsc0042.html
42
விவிலியம் /புதிய ஏற்பாடு /தெஸலோனியர்கள்
விவிலியம்
சமயம் – கிருத்துவம்
pm0042.pdf
pmuni0042.html
pmtsc0042.html
42
விவிலியம் /புதிய ஏற்பாடு /திமோதி
விவிலியம்
சமயம் – கிருத்துவம்
pm0042.pdf
pmuni0042.html
pmtsc0042.html
43
மதுரை மீனாட்சிஅம்மை பிள்ளைத்தமிழ்
குமரகுருபரர்
pm0043.pdf
pmuni0043.html
pmtsc0043.html
44
கலேவலா - தமிழாக்கம் - 3
உதயணன்
pm0044.pdf
pmuni0044_01.htmlpmuni0044_02.html
pmtsc0044_01.htmlpmtsc0044_02.html
45
மதுரைக் கலம்பகம்
குமரகுருபரர்
pm0045.pdf
pmuni0045.html
pmtsc0045.html
46
சிலப்பதிகாரம் /பாகம் 1 /புகார்க்காண்டம்
இளங்கோ அடிகள்
pm0046.pdf
pmuni0046.html
pmtsc0046.html
47
நான்மணிக்கடிகை
விளம்பிநாகனார்
நீதிநெறி – பதினெண்கீழ்க்கணக்கு
pm0047.pdf
pmuni0047.html
pmtsc0047.html
48
திருகடுகம்
நல்லாதனார்
நீதிநெறி – பதினெண்கீழ்க்கணக்கு
pm0048.pdf
pmuni0048.html
pmtsc0048.html
49
கண்ணன் பாட்டு
சி. சுப்ரமணிய பாரதியார்
pm0049.pdf
pmuni0049.html
pmtsc0049.html
49
குயில் பாட்டு
சி. சுப்ரமணிய பாரதியார்
pm0049.pdf
pmuni0049.html
pmtsc0049.html
49
பாரதியார் பாடல்கள் - 3
சி. சுப்ரமணிய பாரதியார்
pm0049.pdf
pmuni0049.html
pmtsc0049.html
50
மதுராபுரி அம்பிகைமாலை
குலசேகர பாண்டியன்
pm0050.pdf
pmuni0050.html
pmtsc0050.html
51
இன்னிலை
பொய்கையார்
நீதிநெறி – பதினெண்கீழ்க்கணக்கு
pm0051.pdf
pmuni0051.html
pmtsc0051.html
51
கைந்நிலை
புல்லங்காடனார்
நீதிநெறி – பதினெண்கீழ்க்கணக்கு
pm0051.pdf
pmuni0051.html
pmtsc0051.html
52
சரஸ்வதி அந்தாதி
கம்பர்
pm0052.pdf
pmuni0052.html
pmtsc0052_01.htmlpmtsc0052_02.html
52
சடகோபர் அந்தாதி
கம்பர்
pm0052.pdf
pmuni0052.html
pmtsc0052_01.htmlpmtsc0052_02.html
53
முல்லைப் பாட்டு/ஆராய்ச்சி
மறைமலை அடிகள்
சங்ககாலம் - பத்துப்பாட்டு
pm0053.pdf
pmuni0053.html
pmtsc0053.html
54
திருச்சிற்றம்பலக் கோவையார்
மாணிக்க வாசகர்
சமயம்
pm0054.pdf
pmuni0054.html
pmtsc0054.html
54
திருமுறை 8/ திருச்சிற்றம்பலக் கோவையார்
மாணிக்க வாசகர்
சமயம்
pm0054.pdf
pmuni0054.html
pmtsc0054.html
55
யாப்பெருங்கலக் காரிகை
அமிதசாகரர்
இலக்கணம்
pm0055.pdf
pmuni0055.html
pmtsc0055.html
56
திணைமாலை நூற்றைம்பது
கணிமேதையார்
நீதிநெறி – பதினெண்கீழ்க்கணக்கு
pm0056.pdf
pmuni0056.html
pmtsc0056.html
57
புறநானூறு
சங்ககாலம் – எட்டுத்தொகை
pm0057.pdf
pmuni0057.html
pmtsc0057.html
58
ஈழநாடு இலக்கிய வளர்ச்சி
தயாளசிங்கம்
pm0058.pdf
pmuni0058.html
pmtsc0058.html
59
விவேக சிந்தாமணி
pm0059.pdf
pmuni0059.html
pmtsc0059.html
60
ஆதிநாதன் வளமடல்
செயங்கொண்டார்
pm0060.pdf
pmuni0060.html
pmtsc0060.html
60
காரானை விழுப்பரையன் மடல்
செயங்கொண்டார்
pm0060.pdf
pmuni0060.html
pmtsc0060.html
61
பழைய இராமயணம்
pm0061.pdf
pmuni0061.html
pmtsc0061.html
62
வளையாபதி
pm0062.pdf
pmuni0062.html
pmtsc0062.html
63
பொருநாறாற்றுப்படை
முடத்தாமக்கண்ணியார்
சங்ககாலம் - பத்துப்பாட்டு
pm0063.pdf
pmuni0063.html
pmtsc0063.html
64
சிறுபாணாற்றுப்படை
நத்தத்தனார்
சங்ககாலம் - பத்துப்பாட்டு
pm0064.pdf
pmuni0064.html
pmtsc0064.html
65
அகங்களும் முகங்களும்
சி. வில்வரத்தினம்
pm0065.pdf
pmuni0065.html
pmtsc0065.html
66
அழியா நிழல்கள்
ம.ஆ. நூமான்
pm0066.pdf
pmuni0066.html
pmtsc0066.html
67
திருமுருகாற்றுப்படை
நக்கீரர்
சங்ககாலம் - பத்துப்பாட்டு
pm0067.pdf
pmuni0067.html
pmtsc0067.html
68
இருபா இருபஃது
அருணந்தி சிவாச்சாரியார்
சைவ சித்தாந்தம்
pm0068.pdf
pmuni0068.html
pmtsc0068.html
68
உண்மை விளக்கம்
மணவாசகங் கடனார்
சங்ககாலம் - பத்துப்பாட்டு
pm0068.pdf
pmuni0068.html
pmtsc0068.html
69
பெரும்பாணாற்றுப்படை
கடியலூர் உருத்திரங்கண்ணனார்
pm0069.pdf
pmuni0069.html
pmtsc0069.html
70
நெடுநல் வாடை
நக்கீரனார்
சங்ககாலம் - பத்துப்பாட்டு
pm0070.pdf
pmuni0070.html
pmtsc0070.html
71
மதுரைக் காஞ்சி
மாங்குடி மருதனார்
சங்ககாலம் - பத்துப்பாட்டு
pm0071.pdf
pmuni0071.html
pmtsc0071.html
72
நாமக்கல் கவிஞர் பாடல்கள் - 1
நாமக்கல் இராமலிங்கம் பிள்ளை
pm0072.pdf
pmuni0072.html
pmtsc0072.html
73
குறிஞ்சிப் பாட்டு
கபிலர்
சங்ககாலம் - பத்துப்பாட்டு
pm0073.pdf
pmuni0073.html
pmtsc0073.html
74
சித்தர் பாடல்கள் (மெய்ஞ்ஞானப் புலம்பல்)
பத்ரகிரியார்
சித்தர் பாடல்கள்
pm0074.pdf
pmuni0074.html
pmtsc0074.html
75
திருக்கடவூர் பதிகங்கள்
அபிராமி பட்டர்
pm0075.pdf
pmuni0075.html
pmtsc0075.html
76
சித்தர் பாடல்கள் தொகுப்பு
அழுகணிச் சித்தர், இராமதேவர், கடுவெளிச் சித்தர், குதம்பைச் சித்தர், சட்டைமுனி , திருமூல நாயனார், திருவள்ளுவர்
சித்தர் பாடல்கள்
pm0076.pdf
pmuni0076.html
pmtsc0076.html
77
பட்டினப்பாலை
கடியலூர் உருத்திரங்கண்ணனார்
சங்ககாலம் - பத்துப்பாட்டு
pm0077.pdf
pmuni0077.html
pmtsc0077.html
78
மலைபடு கடாம்
பெருங்கௌசிகனார்
சங்ககாலம் - பத்துப்பாட்டு
pm0078.pdf
pmuni0078.html
pmtsc0078.html
79
நாமக்கல் கவிஞர் பாடல்கள் - 2
நாமக்கல் இராமலிங்கம் பிள்ளை
pm0079.pdf
pmuni0079.html
pmtsc0079.html
80
சிவஞான போதம்
மெய்கண்ட தேவர்
சைவ சித்தாந்தம்
pm0080.pdf
pmuni0080.html
pmtsc0080.html
81
திருவருட்பயன்
உமாபதி சிவாச்சாரியார்
சைவ சித்தாந்தம்
pm0081.pdf
pmuni0081.html
pmtsc0081.html
82
மோகவாசல் (சிறுகதைத் தொகுப்பு)
இரஞ்ச குமார்
pm0082.pdf
pmuni0082.html
pmtsc0082.html
83
சித்தர் (பட்டினத்தார்) பாடல்கள்
பட்டினத்துப் பிள்ளையார்
சித்தர் பாடல்கள்
pm0083.pdf
pmuni0083.html
pmtsc0083.html
84
தமிழ் இயக்கம்
பாரதிதாசன்
pm0084.pdf
pmuni0084.html
pmtsc0084.html
85
நாமக்கல் கவிஞர் பாடல்கள் - 3
நாமக்கல் இராமலிங்கம் பிள்ளை
pm0085.pdf
pmuni0085.html
pmtsc0085.html
86
இருண்ட வீடு
பாரதிதாசன்
pm0086.pdf
pmuni0086.html
pmtsc0086.html
87
பரிபாடல்
பல ஆசிரியர்கள் (13)
சங்ககாலம் – எட்டுத்தொகை
pm0087.pdf
pmuni0087.html
pmtsc0087.html
88
பரிபாடல் திரட்டு
pm0088.pdf
pmuni0088.html
pmtsc0088.html
88
மரணத்தில் வாழ்வோம் (கவிதை தொகுப்பு)
பல ஆசிரியர்கள்
pm0088.pdf
pmuni0088.html
pmtsc0088.html
89
குடும்ப விளக்கு
பாரதிதாசன்
pm0089.pdf
pmuni0089.html
pmtsc0089.html
90
காதல் நினைவுகள்
பாரதிதாசன்
pm0090.pdf
pmuni0090.html
pmtsc0090.html
91
பாஞ்சாலி சபதம்
சி. சுப்ரமணிய பாரதியார்
pm0091.pdf
pmuni0091.html
pmtsc0091.html
92
திருமுறை 9 /திருஇசைப்பா
சேந்தனார்
சமயம் - சைவம்
pm0092.pdf
pmuni0092.html
pmtsc0092.html
92
திருமுறை 9 /திருஇசைப்பா
கருவூர்த்தேவர்
சமயம் - சைவம்
pm0092.pdf
pmuni0092.html
pmtsc0092.html
92
திருமுறை 9 /திருஇசைப்பா
பூத்ிருரூத்த
சமயம் - சைவம்
pm0092.pdf
pmuni0092.html
pmtsc0092.html
92
திருமுறை 9 /திருஇசைப்பா
கண்டராதித்தர்
சமயம் - சைவம்
pm0092.pdf
pmuni0092.html
pmtsc0092.html
92
திருமுறை 9 /திருஇசைப்பா
வேணாட்டடிகள்
சமயம் - சைவம்
pm0092.pdf
pmuni0092.html
pmtsc0092.html
92
திருமுறை 9 /திருஇசைப்பா
திருவாலியமுதனார்
சமயம் - சைவம்
pm0092.pdf
pmuni0092.html
pmtsc0092.html
92
திருமுறை 9 /திருஇசைப்பா
திருமாளிகைத்தேவர்
சமயம் - சைவம்
pm0092.pdf
pmuni0092.html
pmtsc0092.html
93
இசை அமுது
பாரதிதாசன்
pm0093.pdf
pmuni0093.html
pmtsc0093_01.htmlpmtsc0093_02.html
94
திருவாசகம் (ஆங்கில மொழிபெயர்ப்பு) - பாகம் 1
ஜி.யூ. போப் /மாணிக்க வாசகர்
சமயம் - சைவம்
pm0094.pdf
pmuni0094.html
pmtsc0094.html
95
சந்திரிகையின் கதை
சி. சுப்ரமணிய பாரதியார்
pm0095.pdf
pmuni0095.html
pmtsc0095.html
96
முகம் கொள்
கே.பி. அரவிந்தன்
pm0096.pdf
pmuni0096.html
pmtsc0096.html
97
இனி ஒரு வைகறை
கே.பி. அரவிந்தன்
pm0097.pdf
pmuni0097.html
pmtsc0097.html
98
கனவின் மீதி
கே.பி. அரவிந்தன்
pm0098.pdf
pmuni0098.html
pmtsc0098.html
99
காற்றுவழிக் கிராமம்
எஸ். வில்வரத்தினம்
pm0099.pdf
pmuni0099.html
pmtsc0099.html
100
தொல்காப்பியம்
தொல்காப்பியர்
இலக்கணம்
pm0100.pdf
pmuni0100.html
pmtsc0100_01.htmlpmtsc0100_02.htmlpmtsc0100_03.html
101
நேமிநாதம்
குணவீர பண்டிதர்
இலக்கணம்
pm0101.pdf
pmuni0101.html
pmtsc0101.html
102
ஒப்பியல் இலக்கியம்
கே. கைலாசபதி
pm0102.pdf
pmuni0102.html
pmtsc0102.html
103
அழகர் கிள்ளை விடுதூது
சொக்கநாதப்புலவர்
pm0103.pdf
pmuni0103.html
pmtsc0103.html
104
பாண்டியன் பரிசு
பாரதிதாசன்
pm0104.pdf
pmuni0104.html
pmtsc0104.html
105
மனோண்மணீயம்
பி. சுந்தரம் பிள்ளை
pm0105.pdf
pmuni0105.html
pmtsc0105.html
106
திருக்குற்றாலக் குறவஞ்சி
திருக்கூட ராசப்பக் கவிராயர்
pm0106.pdf
pmuni0106.html
pmtsc0106.html
106
திருக்குற்றால மாலை
திருக்கூட ராசப்பக் கவிராயர்
pm0106.pdf
pmuni0106.html
pmtsc0106.html
106
திருக்குற்றாலப் பதிகம்
திருஞான சம்பந்தர்
pm0106.pdf
pmuni0106.html
pmtsc0106.html
106
திருக்குறும்பாலப் பதிகம்
திருஞான சம்பந்தர்
pm0106.pdf
pmuni0106.html
pmtsc0106.html
107
அறியப்படாதவர்கள்நினைவாக
ஆ. யேசுராசா
pm0107.pdf
pmuni0107.html
pmtsc0107.html
108
இளைஞர் இலக்கியம்
பாரதிதாசன்
pm0108.pdf
pmuni0108.html
pmtsc0108.html
109
திருமலையாண்டவர் குறவஞ்சி
pm0109.pdf
pmuni0109.html
pmtsc0109.html
110
குறுந்தொகை
பல ஆசிரியர்கள்
சங்ககாலம் – எட்டுத்தொகை
pm0110.pdf
pmuni0110.html
pmtsc0110.html
111
சிலப்பதிகாரம் /பாகம் 2 /மதுரைக்காண்டம்
இளங்கோ அடிகள்
pm0111_01.pdfpm0111_02.pdf
pmuni0111.html
pmtsc0111_01.htmlpmtsc0111_02.html
111
சிலப்பதிகாரம் /பாகம் 3 /வஞ்சிக்காண்டம்
இளங்கோ அடிகள்
pm0111_01.pdfpm0111_02.pdf
pmuni0111.html
pmtsc0111_01.htmlpmtsc0111_02.html
112
கோதை நாச்சியார் தாலாட்டு
pm0112.pdf
pmuni0112.html
pmtsc0112.html
113
வடமலை நிகண்டு
ஈஸ்வர பாரதி
இலக்கணம்
pm0113.pdf
pmuni0113.html
pmtsc0113.html
114
உண்மை நெறி விளக்கம்
உமாபதி சிவம்
சைவ சித்தாந்தம்
pm0114.pdf
pmuni0114.html
pmtsc0114.html
114
கொடிக்கவி
உமாபதி சிவம்
சைவ சித்தாந்தம்
pm0114.pdf
pmuni0114.html
pmtsc0114.html
114
போற்றீப்பஃறொடை
உமாபதி சிவம்
சைவ சித்தாந்தம்
pm0114.pdf
pmuni0114.html
pmtsc0114.html
115
சிவப்பிரகாசம்
உமாபதி சிவம்
சைவ சித்தாந்தம்
pm0115.pdf
pmuni0115.html
pmtsc0115.html
115
நெஞ்சு விடு தூது
உமாபதி சிவம்
சைவ சித்தாந்தம்
pm0115.pdf
pmuni0115.html
pmtsc0115.html
115
வினா வெண்பா
உமாபதி சிவம்
சைவ சித்தாந்தம்
pm0115.pdf
pmuni0115.html
pmtsc0115.html
116
மூவருலா
ஒட்டக்கூத்தர்
pm0116.pdf
pmuni0116.html
pmtsc0116.html
117
இருபதாம் நூற்றாண்டு ஈழத்தமிழ் இலக்கியம்
மௌனகுரு, சித்ரலேகா, நூமான்
pm0117.pdf
pmuni0117.html
pmtsc0117.html
118
சூடாமணி நிகண்டு
மண்டல புருடர்
இலக்கணம்
pm0118.pdf
pmuni0118.html
pmtsc0118.html
119
பரத சேனாபதீயம்
pm0119.pdf
pmuni0119.html
pmtsc0119.html
120
திருஉந்தியார்
உய்யவந்ததேவ நாயனார்
pm0120.pdf
pmuni0120.html
pmtsc0120_01.htmlpmtsc0120_02.html
120
திருக்களிற்றுப்படியார்
சைவ சித்தாந்தம்
pm0120.pdf
pmuni0120.html
pmtsc0120_01.htmlpmtsc0120_02.html
121
முத்தொள்ளாயிரம்
pm0121.pdf
pmuni0121.html
pmtsc0121.html
122
காகம் கலைத்த கனவு
சோலைக்கிளி
pm0122.pdf
pmuni0122.html
pmtsc0122.html
122
முத்தொள்ளாயிரம்
pm0122.pdf
pmuni0122.html
pmtsc0122.html
123
கலிங்கத்துப்பரணி
செயங்கொண்டார்
pm0123.pdf
pmuni0123.html
pmtsc0123.html
124
திருவருட்பா /திருமுறை 3 (பாடல்கள்1959 -2570)
இராமலிங்க அடிகள்
pm0124.pdf
pmuni0124.html
pmtsc0124.html
125
திருவருட்பா /திருமுறை 4 (பாடல்கள்2571 - 3028)
இராமலிங்க அடிகள்
pm0125.pdf
pmuni0125.html
pmtsc0125.html
126
திருமுறை 11-1 /பாசுரங்கள்
திருஆலவாய் உடையார்
சமயம் - சைவம்
pm0126.pdf
pmuni0126.html
pmtsc0126.html
126
திருமுறை 11-1 /பாசுரங்கள்
காரைக்கால் அம்மையார்
சமயம் - சைவம்
pm0126.pdf
pmuni0126.html
pmtsc0126.html
126
திருமுறை 11-1 /பாசுரங்கள்
ஐயடிகள் காடவர்கோன் நாயனார்
சமயம் - சைவம்
pm0126.pdf
pmuni0126.html
pmtsc0126.html
126
திருமுறை 11-1 /பாசுரங்கள்
சேரமான் பெருமாள் நாயனார்
சமயம் - சைவம்
pm0126.pdf
pmuni0126.html
pmtsc0126.html
126
திருமுறை 11-1 /பாசுரங்கள்
நக்கீரதேவ நாயனார்
சமயம் - சைவம்
pm0126.pdf
pmuni0126.html
pmtsc0126.html
126
திருமுறை 11-1 /பாசுரங்கள்
கல்லாடதேவ நாயனார்
சமயம் - சைவம்
pm0126.pdf
pmuni0126.html
pmtsc0126.html
126
திருமுறை 11-1 /பாசுரங்கள்
பரணதேவ நாயனார்
சமயம் - சைவம்
pm0126.pdf
pmuni0126.html
pmtsc0126.html
126
திருமுறை 11-1 /பாசுரங்கள்
இளம்பெருமான் அடிகள்
சமயம் - சைவம்
pm0126.pdf
pmuni0126.html
pmtsc0126.html
126
திருமுறை 11-1 /பாசுரங்கள்
அதிராவடிகள்
சமயம் - சைவம்
pm0126.pdf
pmuni0126.html
pmtsc0126.html
127
திருமுறை 11-2 /பாசுரங்கள்
பட்டினத்துப் பிள்ளையார்
சமயம் - சைவம்
pm0127.pdf
pmuni0127_01.htmlpmuni0127_02.html
pmtsc0127.html
127
திருமுறை 11-2 /பாசுரங்கள்
நம்பியாண்டார் நம்பி
சமயம் - சைவம்
pm0127.pdf
pmuni0127_01.htmlpmuni0127_02.html
pmtsc0127.html
128
திருவருட்பா /திருமுறை 5 (பாடல்கள் 3029-3266)
இராமலிங்க அடிகள்
pm0128.pdf
pmuni0128.html
pmtsc0128.html
129
பிரபந்தத்திரட்டு - பகுதி 1
தி. மீனாட்சிசுந்தரம் பிள்ளை
pm0129.pdf
pmuni0129.html
pmtsc0129.html
130
திருவருட்பா /திருமுறை 6.1 (பாடல்கள் 3267 -3871)
இராமலிங்க அடிகள்
pm0130.pdf
pmuni0130.html
pmtsc0130.html
131
சிறு கதைத் தொகுப்பு- 1
இரா. கார்த்திகேசு
pm0131.pdf
pmuni0131.html
pmtsc0131.html
132
மகா பரத சூடாமணி
pm0132.pdf
pmuni0132.html
pmtsc0132.html
133
சங்கற்ப நிராகரணம்
உமாபதி சிவம்
சைவ சித்தாந்தம்
pm0133.pdf
pmuni0133.html
pmtsc0133.html
134
பாண்டிய, சோழ, விஜயநகர அரசர் மெய்கீர்த்திகள்
pm0134.pdf
pmuni0134.html
pmtsc0134.html
135
திருவருட்பா /திருமுறை 6.2 (பாடல்கள் 3872 - 4614)
இராமலிங்க அடிகள்
pm0135_01.pdfpm0135_02.pdf
pmuni0135_01.htmlpmuni0135_02.html
pmtsc0135_01.htmlpmtsc0135_02.html
135
திருவருட்பா /தனிப்பாடல்கள்
இராமலிங்க அடிகள்
pm0135_01.pdfpm0135_02.pdf
pmuni0135_01.htmlpmuni0135_02.html
pmtsc0135_01.htmlpmtsc0135_02.html
136
திருவருட்பா /திருமுறை 2.2 (பாடல்கள் 1007 - 1958)
இராமலிங்க அடிகள்
pm0136.pdf
pmuni0136_01.htmlpmuni0136_02.html
pmtsc0136_01.htmlpmtsc0136_02.html
137
சோமேசர் முதுமொழி வெண்பா
சிவஞான முனிவர்
pm0137_01.pdfpm0137_02.pdf
pmuni0137_01.htmlpmuni0137_02.html
pmtsc0137.html
137
நீதி வெண்பா
சைவ சித்தாந்தம்
pm0137_01.pdfpm0137_02.pdf
pmuni0137_01.htmlpmuni0137_02.html
pmtsc0137.html
138
நால்வர் நான்மணி மாலை
துரைமங்கலம் சிவப்பிரகாச சுவாமிகள்
pm0138.pdf
pmuni0138.html
pmtsc0138.html
139
நன்னெறி
துரைமங்கலம் சிவப்பிரகாச முனிவர்
pm0139.pdf
pmuni0139.html
pmtsc0139.html
139
வெற்றிவேற்கை
அதிவீரராம பாண்டியர்
pm0139.pdf
pmuni0139.html
pmtsc0139.html
140
சிறு கதைத் தொகுப்பு-2
இரா. கார்த்திகேசு
pm0140.pdf
pmuni0140.html
pmtsc0140.html
141
மணிமேகலை
சீத்தலைச்சாத்தனார்
pm0141.pdf
pmuni0141.html
pmtsc0141.html
142
நந்திக்கலம்பகம்
pm0142.pdf
pmuni0142.html
pmtsc0142.html
143
கலேவலா - உரைநடையில் கலேவலா
உதயணன்
pm0143_01.pdfpm0143_02.pdf
pmuni0143_01.htmlpmuni0143_02.htmlpmuni0143_03.html
pmtsc0143_01.htmlpmtsc0143_02.html
144
சகலகலாவல்லிமாலை
குமரகுருபரர்
pm0144.pdf
pmuni0144.html
pmtsc0144.html
144
திருச்செந்துார் கந்தர் கலிவெண்பா
குமரகுருபரர்
pm0144.pdf
pmuni0144.html
pmtsc0144.html
144
நீதி நெறி விளக்கம்
குமரகுருபரர்
pm0144.pdf
pmuni0144.html
pmtsc0144.html
145
தண்டி அலங்காரம்
தண்டியாசிரியர்
இலக்கணம்
pm0145.pdf
pmuni0145.html
pmtsc0145.html
146
திருவருட்பா /திருமுறை 6.3 (பாடல்கள் 4615-5818)
இராமலிங்க அடிகள்
pm0146_01.pdfpm0146_02.pdf
pmuni0146_01.htmlpmuni0146_02.html
pmtsc0146_01.htmlpmtsc0146_02.html
147
நன்னூல்
பவநந்தி முனிவர்
இலக்கணம்
pm0147.pdf
pmuni0147.html
pmtsc0147.html
148
காதலினால் அல்ல
இரா. கார்த்திகேசு
நாவல்
pm0148.pdf
pmuni0148.html
pmtsc0148.html
149
எண்ணெய்ச் சிந்து
pm0149.pdf
pmuni0149.html
pmtsc0149.html
149
கந்தன் மணம்புரி சிந்து
சண்முகதாசன்
pm0149.pdf
pmuni0149.html
pmtsc0149.html
149
சித்தராரூட நொண்டிச்சிந்து
pm0149.pdf
pmuni0149.html
pmtsc0149.html
149
சுப்பிரமணியர் மேல் சிந்து
pm0149.pdf
pmuni0149.html
pmtsc0149.html
149
பழனியாண்டவர் காவடிச்சிந்து
முத்துக் கறுப்பண்ணன்
pm0149.pdf
pmuni0149.html
pmtsc0149.html
150
தேவாரம் - முதல் திருமுறை, பாகம் 1 (பாடல்கள் 1-721)
திருஞான சம்பந்தர்
சமயம் - சைவம்
pm0150.pdf
pmuni0150.html
pmtsc0150.html
151
தேவாரம் - முதல் திருமுறை, பாகம் 2 (பாடல்கள் 722-1469)
திருஞான சம்பந்தர்
சமயம் - சைவம்
pm0151.pdf
pmuni0151.html
pmtsc0151.html
152
நன்னூல் - மற்றொரு பதிப்பு
பவநந்தி முனிவர்
இலக்கணம்
pm0152.pdf
pmuni0152.html
pmtsc0152.html
153
திருக்குறள் - ஆங்கில மொழிபெயர்ப்பு
ஜி.யூ. போப் மற்றும் பலர்
pm0153.pdf
pmuni0153.html
pmtsc0153.html
154
ஏரெழுபது
கம்பர்
pm0154.pdf
pmuni0154.html
pmtsc0154.html
154
திருக்கை வழக்கம்
கம்பர்
pm0154.pdf
pmuni0154.html
pmtsc0154.html
155
எக்காலக் கண்ணி
pm0155.pdf
pmuni0155.html
pmtsc0155.html
156
விவிலியம் /புதிய ஏற்பாடு -6 /யாக்கோப்பு திருமுகம்
விவிலியம்
சமயம் – கிருத்துவம்
pm0156.pdf
pmuni0156.html
pmtsc0156.html
156
விவிலியம் /புதிய ஏற்பாடு -6 /பேதுரு முதல், இரண்டாம் திருமுகம்
விவிலியம்
சமயம் – கிருத்துவம்
pm0156.pdf
pmuni0156.html
pmtsc0156.html
156
விவிலியம் /புதிய ஏற்பாடு -6 /யோவான் மூன்றாம் திருமுகம்
விவிலியம்
சமயம் – கிருத்துவம்
pm0156.pdf
pmuni0156.html
pmtsc0156.html
156
விவிலியம் /புதிய ஏற்பாடு -6 /யூதா திருமுகம், திருவெளிப்பாடு
விவிலியம்
சமயம் – கிருத்துவம்
pm0156.pdf
pmuni0156.html
pmtsc0156.html
157
தேவாரம் - இரண்டாம் திருமுறை, பாகம் 1 (பாடல்கள் 1-654)
திருஞான சம்பந்தர்
சமயம் - சைவம்
pm0157.pdf
pmuni0157.html
pmtsc0157.html
158
இராமாயண வெண்பா
மதுரகவி ஸ்ரீனிவாச ஐயங்கார்
pm0158_01.pdfpm0158_02.pdf
pmuni0158.html
pmtsc0158_01.htmlpmtsc0158_02.html
159
எதிர்பாராத முத்தம்
பாரதிதாசன்
pm0159.pdf
pmuni0159.html
pmtsc0159.html
160
அங்கயற்கண்ணி மாலை
உ.வே. சாமிநாத அய்யர்
pm0160.pdf
pmuni0160.html
pmtsc0160.html
160
களக்காட்டுச் சத்தியவாசகர் இரட்டைமணி மாலை
pm0160.pdf
pmuni0160.html
pmtsc0160.html
160
திருக்காளத்தி இட்டகாமிய மாலை
pm0160.pdf
pmuni0160.html
pmtsc0160.html
160
பழனி இரட்டைமணி மாலை
pm0160.pdf
pmuni0160.html
pmtsc0160.html
160
மகரநெடுங் குழைக்காதர் பாமாலை
நாராயண தீட்சதர்
pm0160.pdf
pmuni0160.html
pmtsc0160.html
161
பட்டுக்கோட்டை பாடல்கள்
பட்டுக்கோட்டை கல்யாணசுந்தரம்
pm0161.pdf
pmuni0161.html
pmtsc0161.html
162
தேவாரம் - இரண்டாம் திருமுறை, பாகம் 2 (பாடல்கள் 655-1331)
திருஞான சம்பந்தர்
சமயம் - சைவம்
pm0162.pdf
pmuni0162.html
pmtsc0162.html
163
சிதம்பர மும்மணிக் கோவை
குமரகுருபரர்
pm0163.pdf
pmuni0163.html
pmtsc0163.html
164
திருவாரூர் நான்மணிமாலை
குமரகுருபரர்
pm0164.pdf
pmuni0164.html
pmtsc0164.html
165
கவிதைகள் - முதற் தொகுதி (75 கவிதைகள் )
பாரதிதாசன்
pm0165.pdf
pmuni0165.html
pmtsc0165.html
166
புரட்சிக் கவிதைகள் -பாகம் 1, 2
பாரதிதாசன்
pm0166_01.pdfpm0166_02.pdf
pmuni0166_01.htmlpmuni0166_02.htmlpmuni0166_03.html
pmtsc0166_01.htmlpmtsc0166_02.html
167
சீறாப்புராணம் காண்டம்-1 பாகம்-1
உமறுப் புலவர்
சமயம் - இஸ்லாமியம்
pm0167.pdf
pmuni0167.html
pmtsc0167.html
168
சீறாப்புராணம் காண்டம்-1 பாகம்-2
உமறுப் புலவர்
சமயம் - இஸ்லாமியம்
pm0168.pdf
pmuni0168.html
pmtsc0168.html
169
பொன்னியின் செல்வன்
கல்கி கிருஷ்ணமூர்த்தி
pm0169_01_01.pdfpm0169_01_02.pdfpm0169_02_01.pdfpm0169_02_02.pdfpm0169_03_01.pdfpm0169_03_02.pdfpm0169_04_01.pdfpm0169_04_02.pdfpm0169_05_01.pdfpm0169_05_02.pdfpm0169_05_03.pdfpm0169_05_04.pdf
pmuni0169_01_01.htmlpmuni0169_01_02.htmlpmuni0169_01_03.htmlpmuni0169_01_04.htmlpmuni0169_01_05.htmlpmuni0169_01_06.htmlpmuni0169_02_01.htmlpmuni0169_02_02.htmlpmuni0169_02_03.htmlpmuni0169_02_04.htmlpmuni0169_02_05.htmlpmuni0169_02_06.htmlpmuni0169_03_01.htmlpmuni0169_03_02.htmlpmuni0169_03_03.htmlpmuni0169_03_04.htmlpmuni0169_03_05.htmlpmuni0169_04_01.htmlpmuni0169_04_02.htmlpmuni0169_04_03.htmlpmuni0169_04_04.htmlpmuni0169_04_05.htmlpmuni0169_05_01.htmlpmuni0169_05_02.htmlpmuni0169en_04.htmlpmuni0169idx.html
pmtsc0169_01.htmlpmtsc0169_02.htmlpmtsc0169_03.htmlpmtsc0169_04.htmlpmtsc0169_05.htmlpmtsc0169_06.htmlpmtsc0169_07.htmlpmtsc0169_08.htmlpmtsc0169_09.htmlpmtsc0169_10.htmlpmtsc0169_11.htmlpmtsc0169_12.htmlpmtsc0169_13.htmlpmtsc0169_14.htmlpmtsc0169_15.htmlpmtsc0169_16.htmlpmtsc0169_17.htmlpmtsc0169_18.htmlpmtsc0169_19.htmlpmtsc0169_20.htmlpmtsc0169_21.htmlpmtsc0169_22.htmlpmtsc0169_23.htmlpmtsc0169_24.htmlpmtsc0169_25.htmlpmtsc0169_26.htmlpmtsc0169_27.htmlpmtsc0169_28.htmlpmtsc0169_29.htmlpmtsc0169_30.htmlpmtsc0169_31.htmlpmtsc0169_99.html
170
மதுரை மீனாட்சிஅம்மை இரட்டைமணிமாலை
குமரகுருபரர்
pm0170.pdf
pmuni0170.html
pmtsc0170.html
170
முத்துக்குமார சுவாமி பிள்ளைத்தமிழ்
குமரகுருபரர்
pm0170.pdf
pmuni0170.html
pmtsc0170.html
171
மீனாட்சியம்மைகுறம்
குமரகுருபரர்
pm0171.pdf
pmuni0171.html
pmtsc0171.html
172
அந்திம காலம் (நாவல்)
இரா. கார்த்திகேசு
pm0172.pdf
pmuni0172.html
pmtsc0172.html
173
தேவாரம் - மூன்றாம் திருமுறை, பாகம் 1 (பாடல்கள் 1- 713)
திருஞான சம்பந்தர்
சமயம் - சைவம்
pm0173.pdf
pmuni0173.html
pmtsc0173.html
174
சீறாப்புராணம் காண்டம்-2 பாகம்-1
உமறுப் புலவர்
சமயம் - இஸ்லாமியம்
pm0174.pdf
pmuni0174.html
pmtsc0174.html
175
சீறாப்புராணம் காண்டம்-2 பாகம்-2
உமறுப் புலவர்
சமயம் - இஸ்லாமியம்
pm0175.pdf
pmuni0175.html
pmtsc0175.html
176
தில்சை சிவகாமியம்மை இரட்டை மணிமாலை
குமரகுருபரர்
pm0176.pdf
pmuni0176.html
pmtsc0176.html
177
தமிழச்சியின் கதை
பாரதிதாசன்
pm0177.pdf
pmuni0177.html
pmtsc0177.html
178
சீறாப்புராணம் காண்டம்-3 பாகம்-1
உமறுப் புலவர்
சமயம் - இஸ்லாமியம்
pm0178.pdf
pmuni0178.html
pmtsc0178.html
179
தேவாரம் - மூன்றாம் திருமுறை, பாகம் 2 (பாடல்கள் 714 -1347)
திருஞான சம்பந்தர்
சமயம் - சைவம்
pm0179.pdf
pmuni0179.html
pmtsc0179.html
180
திருப்புகழ் /பாகம் 1 (பாடல்கள் 1-330)
அருணகிரிநாதர்
pm0180.pdf
pmuni0180.html
pmtsc0180.html
181
தேவாரம் - நான்காம் திருமுறை, பாகம் 1 (பாடல்கள் 1-487)
திருநாவுக்கரசர்
சமயம் - சைவம்
pm0181.pdf
pmuni0181.html
pmtsc0181.html
182
தேவாரம் - நான்காம் திருமுறை, பாகம் 2 (பாடல்கள் 488-1070)
திருநாவுக்கரசர்
சமயம் - சைவம்
pm0182.pdf
pmuni0182.html
pmtsc0182.html
183
திருப்பேரூர்ப் பட்டீசர் கண்ணாடி விடுதூது
கோவை செட்டிபாளையம் மகாவித்துவான் குட்டியப்ப கவுண்டர்
pm0183.pdf
pmuni0183.html
pmtsc0183.html
184
திருவானைக்கா அகிலாண்டநாயகி பிள்ளைத் தமிழ்
தி. மீனாட்சிசுந்தரம் பிள்ளை
pm0184.pdf
pmuni0184.html
pmtsc0184.html
184
பிரபந்தத்திரட்டு - பகுதி 2
தி. மீனாட்சிசுந்தரம் பிள்ளை
pm0184.pdf
pmuni0184.html
pmtsc0184.html
185
ஒரு கிராமத்துப் பெண்ணின் தலைப் பிரசவம்
இரா. முருகன்
pm0185.pdf
pmuni0185.html
pmtsc0185.html
186
தேவாரம் - ஐந்தாம் திருமுறை, பாகம் 1 (பாடல்கள் 1-519)
திருநாவுக்கரசர்
சமயம் - சைவம்
pm0186.pdf
pmuni0186.html
pmtsc0186.html
187
திருப்புகழ் /பாகம் 2 (பாடல்கள் 331-670)
அருணகிரிநாதர்
pm0187.pdf
pmuni0187.html
pmtsc0187.html
188
தேவாரம் - ஐந்தாம் திருமுறை, பாகம் 2 (பாடல்கள் 520 - 1016)
திருநாவுக்கரசர்
சமயம் - சைவம்
pm0188.pdf
pmuni0188.html
pmtsc0188.html
189
திருப்புகழ் /பாகம் 3 (பாடல்கள் 671 - 1000)
அருணகிரிநாதர்
pm0189.pdf
pmuni0189.html
pmtsc0189.html
190
சேக்கிழார் பிள்ளைத்தமிழ்
தி. மீனாட்சிசுந்தரம் பிள்ளை
pm0190.pdf
pmuni0190.html
pmtsc0190.html
191
திருப்புகழ் /பாகம் 4 (பாடல்கள் 10011-1326)
அருணகிரிநாதர்
pm0191.pdf
pmuni0191.html
pmtsc0191.html
192
தேவாரம் - ஆறாம் திருமுறை - பாகம் 1 (பாடல்கள் 1-508)
திருநாவுக்கரசர்
சமயம் - சைவம்
pm0192.pdf
pmuni0192.html
pmtsc0192.html
193
சிவகாமியின் சபதம் /பாகம் 1 /பூகம்பம்
கல்கி கிருஷ்ணமூர்த்தி
pm0193.pdf
pmuni0193.html
pmtsc0193.html
194
சிவகாமியின் சபதம் /பாகம் 2 /காஞ்சி முற்றுகை
கல்கி கிருஷ்ணமூர்த்தி
pm0194.pdf
pmuni0194.html
pmtsc0194.html
195
சிவகாமியின் சபதம் /பாகம் 3 /பிக்ஷுவின் காதல்
கல்கி கிருஷ்ணமூர்த்தி
pm0195.pdf
pmuni0195.html
pmtsc0195.html
196
தேவாரம் -ஆறாம் திருமுறை, பாகம் 2 (பாடல்கள் 509-981)
திருநாவுக்கரசர்
சமயம் - சைவம்
pm0196.pdf
pmuni0196.html
pmtsc0196.html
197
காசிக் கலம்பகம்
ஸ்ரீகுமரகுருபர சுவாமிகள்
pm0197.pdf
pmuni0197_01.htmlpmuni0197_02.htmlpmuni0197_03.html
pmtsc0197_01.htmlpmtsc0197_02.htmlpmtsc0197_03.html
197
சிதம்பரச் செய்யுட்கோவை
குமரகுருபரர்
pm0197.pdf
pmuni0197_01.htmlpmuni0197_02.htmlpmuni0197_03.html
pmtsc0197_01.htmlpmtsc0197_02.htmlpmtsc0197_03.html
197
பண்டார மும்மணிக்கோவை
ஸ்ரீகுமரகுருபர சுவாமிகள்
pm0197.pdf
pmuni0197_01.htmlpmuni0197_02.htmlpmuni0197_03.html
pmtsc0197_01.htmlpmtsc0197_02.htmlpmtsc0197_03.html
198
சிறுகதைகள் - தொகுப்பு - 1
ஜெயகாந்தன்
pm0198.pdf
pmuni0198.html
pmtsc0198.html
199
சிறுகதைகள் - தொகுப்பு - 2
ஜெயகாந்தன்
pm0199.pdf
pmuni0199.html
pmtsc0199.html
200
வினா வெண்பா, கொடிக்கவி, நெஞ்சு விடு தூது, சிவப்பிரகாசம்
ஸ்ரீஈசான்ய ஞான தேசிகர் மீது
pm0200.pdf
pmuni0200.html
pmtsc0200.html
201
சிவகாமியின் சபதம் /பாகம் 4 /சிதைந்த கனவு
கல்கி கிருஷ்ணமூர்த்தி
pm0201.pdf
pmuni0201.html
pmtsc0201.html
202
கவிச்சக்ரவர்த்தி கம்பர்
இராகவ ஐயங்கார்
pm0202.pdf
pmuni0202.html
pmtsc0202.html
203
சீறாப்புராணம் காண்டம்-3 பாகம்-2
உமறுப் புலவர்
சமயம் - இஸ்லாமியம்
pm0203.pdf
pmuni0203.html
pmtsc0203.html
204
சிறுகதைகள் - தொகுப்பு - 3
ஜெயகாந்தன்
pm0204.pdf
pmuni0204.html
pmtsc0204.html
205
அலை ஓசை /பாகம் 1 (பூகம்பம்)
கல்கி கிருஷ்ணமூர்த்தி
pm0205.pdf
pmuni0205.html
pmtsc0205.html
206
அலை ஓசை /பாகம் 2 (புயல்)
கல்கி கிருஷ்ணமூர்த்தி
pm0206.pdf
pmuni0206.html
pmtsc0206.html
207
தேவாரம் - ஏழாம் திருமுறை - பகுதி 1 (பாடல்கள் 1-517)
சுந்தரமூர்த்தி சுவாமிகள்
சமயம் - சைவம்
pm0207.pdf
pmuni0207.html
pmtsc0207.html
208
அலை ஓசை /பாகம் 3 (புயல்)
கல்கி கிருஷ்ணமூர்த்தி
pm0208.pdf
pmuni0208.html
pmtsc0208.html
209
திருத்தொண்டர் புராணம் /சருக்கம் 1, 2
சேக்கிழார்
சமயம் - சைவம்
pm0209.pdf
pmuni0209.html
pmtsc0209.html
209
பெரிய புராணம் - காண்டம் 1, சருக்கம் 1, 2
சேக்கிழார்
சமயம் - சைவம்
pm0209.pdf
pmuni0209.html
pmtsc0209.html
210
அலை ஓசை /பாகம் 4 (புயல்)
கல்கி கிருஷ்ணமூர்த்தி
pm0210.pdf
pmuni0210.html
pmtsc0210.html
211
தேவாரம் - ஏழாம் திருமுறை - பகுதி 2 (பாடல்கள் 518-1026)
சுந்தரமூர்த்தி சுவாமிகள்
சமயம் - சைவம்
pm0211.pdf
pmuni0211.html
pmtsc0211.html
212
சித்தர் பாடல்கள் தொகுப்பு 4
அகப்பேய் சித்தர், இடைக்காட்டுச் சித்தர்,கொங்கணச் சித்தர்
சித்தர் பாடல்கள்
pm0212.pdf
pmuni0212.html
pmtsc0212.html
213
திருமுறைகண்ட புராணம்
உமாபதி சிவம்
சமயம் - சைவம்
pm0213.pdf
pmuni0213.html
pmtsc0213.html
214
பார்த்திபன் கனவு /பாகம் - 1-2
கல்கி கிருஷ்ணமூர்த்தி
pm0214.pdf
pmuni0214.html
pmtsc0214.html
215
திருத்தொண்டர் புராணம் /சருக்கம் 3
சேக்கிழார்
சமயம் - சைவம்
pm0215.pdf
pmuni0215.html
pmtsc0215.html
215
பெரிய புராணம் - காண்டம் 1, சருக்கம் 3
சேக்கிழார்
சமயம் - சைவம்
pm0215.pdf
pmuni0215.html
pmtsc0215.html
216
திருத்தொண்டர் புராண வரலாறு (சேக்கிழார் சுவாமிகள் புராணம்)
உமாபதி சிவம்
சமயம் - சைவம்
pm0216.pdf
pmuni0216.html
pmtsc0216.html
217
பிரதாப முதலியார் சரித்திரம்
மயூரம் வேதநாயகம் பிள்ளை
pm0217.pdf
pmuni0217.html
pmtsc0217.html
218
திருத்தொண்டர் புராணம் /சருக்கம் 4, 5
சேக்கிழார்
சமயம் - சைவம்
pm0218.pdf
pmuni0218.html
pmtsc0218.html
218
பெரிய புராணம் - காண்டம் 1, சருக்கம் 4, 5
சேக்கிழார்
சமயம் - சைவம்
pm0218.pdf
pmuni0218.html
pmtsc0218.html
219
பழமொழி விளக்கம் /தண்டலையார் சதகம்
படிக்காசுப் புலவர்
pm0219.pdf
pmuni0219.html
pmtsc0219.html
220
காளமேகப் புலவர் பாடல்கள்
காளமேகம்
pm0220.pdf
pmuni0220.html
pmtsc0220.html
221
கலித்தொகை
சங்ககாலம் – எட்டுத்தொகை
pm0221.pdf
pmuni0221.html
pmtsc0221.html
222
திருவாசகம் (ஆங்கில மொழிபெயர்ப்பு) - பாகம் 2
ஜி.யூ. போப்
சமயம் - சைவம்
pm0222.pdf
pmuni0222.html
pmtsc0222.html
223
பார்த்திபன் கனவு /பாகம் - 3
கல்கி கிருஷ்ணமூர்த்தி
pm0223.pdf
pmuni0223_01.htmlpmuni0223_02.html
pmtsc0223.html
224
பெரிய புராணம் - காண்டம் 2, சருக்கம் 6, பகுதி 1
சேக்கிழார்
சமயம் - சைவம்
pm0224.pdf
pmuni0224.html
pmtsc0224.html
225
பெரிய புராணம் - காண்டம் 2, சருக்கம் 6, பகுதி 2
சேக்கிழார்
சமயம் - சைவம்
pm0220.pdf
pmuni0225.html
pmtsc0225.html
226
பெரிய புராணம் - காண்டம் 2, சருக்கம் 6, பகுதி 3
சேக்கிழார்
சமயம் - சைவம்
pm0226.pdf
pmuni0226.html
pmtsc0226.html
227
பெரிய புராணம் - காண்டம் 2, சருக்கம் 6, பகுதி 4
சேக்கிழார்
சமயம் - சைவம்
pm0227.pdf
pmuni0227.html
pmtsc0227.html
228
சோலைமலை இளவரசி
கல்கி கிருஷ்ணமூர்த்தி
pm0228.pdf
pmuni0228.html
pmtsc0228.html
229
அகநானுறு
சங்ககாலம் – எட்டுத்தொகை
pm0229.pdf
pmuni0229.html
pmtsc0229.html
230
இரங்கேச வெண்பா
pm0230.pdf
pmuni0230.html
pmtsc0230.html
231
விநாயகர் அகவல்
ஔவையார், பு.பா.இரசபதி உரையுடன்
pm0231.pdf
pmuni0231.html
pmtsc0231.html
232
காந்திமதியம்மை பிள்ளைத்தமிழ்
தி. மீனாட்சிசுந்தரம் பிள்ளை
pm0232.pdf
pmuni0232.html
pmtsc0232.html
233
ஸ்ரீமங்களாம்பிகை பிள்ளைத்தமிழ்
தி. மீனாட்சிசுந்தரம் பிள்ளை
pm0233.pdf
pmuni0233.html
pmtsc0233.html
234
பெருந்திருப்பிராட்டியார் பிள்ளைத்தமிழ்
தி. மீனாட்சிசுந்தரம் பிள்ளை
pm0234.pdf
pmuni0234.html
pmtsc0234.html
235
திருவிடைக்கழிமுருகர் பிள்ளைத்தமிழ்
தி. மீனாட்சிசுந்தரம் பிள்ளை
pm0235.pdf
pmuni0235.html
pmtsc0235.html
236
பிரபந்தத்திரட்டு - பகுதி 10 - ஸ்ரீ அம்பலவாணதேசிகர் பிள்ளைத்தமிழ்
தி. மீனாட்சிசுந்தரம் பிள்ளை
pm0236.pdf
pmuni0236.html
pmtsc0236.html
237
வாட்போக்கிக் கலம்பகம்
தி. மீனாட்சிசுந்தரம் பிள்ளை
pm0237.pdf
pmuni0237.html
pmtsc0237.html
238
திருவாவடுதுரை ஆதீனத்துக் குருபரம்பரையகவல்
தி. மீனாட்சிசுந்தரம் பிள்ளை
pm0238.pdf
pmuni0238.html
pmtsc0238.html
239
கந்த புராணம் - பகுதி 1 /பாயிரம் - உற்பத்திக் காண்டம்
கச்சியப்ப சிவாச்சாரியார்
pm0239.pdf
pmuni0239.html
pmtsc0239.html
240
பிரபந்தத்திரட்டு - பகுதி 11 - ஸ்ரீ அம்பலவாணதேசிகர் கலம்பகம்
தி. மீனாட்சிசுந்தரம் பிள்ளை
pm0240.pdf
pmuni0240.html
pmtsc0240.html
241
கந்த புராணம் - பகுதி 2 /உற்பத்திக் காண்டம்
கச்சியப்ப சிவாச்சாரியார்
pm0241.pdf
pmuni0241.html
pmtsc0241.html
242
விவிலியம் /பழைய ஏற்பாடு /புத்தகம் 1 - தொடக்கநூல்
விவிலியம்
சமயம் – கிருத்துவம்
pm0242_01.pdfpm0242_02.pdfpm0242_03.pdf
pmuni0242_01.htmlpmuni0242_02.htmlpmuni0242_03.html
pmtsc0242_01.htmlpmtsc0242_02.htmlpmtsc0242_03.html
242
விவிலியம் /பழைய ஏற்பாடு /புத்தகம் 2 - விடுதலைப் பயணம்
விவிலியம்
சமயம் – கிருத்துவம்
pm0242_01.pdfpm0242_02.pdfpm0242_03.pdf
pmuni0242_01.htmlpmuni0242_02.htmlpmuni0242_03.html
pmtsc0242_01.htmlpmtsc0242_02.htmlpmtsc0242_03.html
242
விவிலியம் /பழைய ஏற்பாடு /புத்தகம் 3 - லேவியர்
விவிலியம்
சமயம் – கிருத்துவம்
pm0242_01.pdfpm0242_02.pdfpm0242_03.pdf
pmuni0242_01.htmlpmuni0242_02.htmlpmuni0242_03.html
pmtsc0242_01.htmlpmtsc0242_02.htmlpmtsc0242_03.html
243
திருவிடைமருதூர் உலா
தி. மீனாட்சிசுந்தரம் பிள்ளை
pm0243.pdf
pmuni0243.html
pmtsc0243.html
244
கல்லாடம்
கல்லாடர்
pm0244.pdf
pmuni0244.html
pmtsc0244.html
245
விநாயகர் நான்மணிமாலை
சி. சுப்ரமணிய பாரதியார்
pm0245.pdf
pmuni0245.html
pmtsc0245.html
246
விவிலியம் /பழைய ஏற்பாடு /புத்தகம் 4 (எண்ணிக்கை), 5 (இணைச் சட்டம்), 6. (யோசுவா), 7 (நீதித்தலைவர்கள்)
விவிலியம்
சமயம் – கிருத்துவம்
pm0246_01.pdfpm0246_02.pdfpm0246_03.pdf
pmuni0246_01.htmlpmuni0246_02.htmlpmuni0246_03.htmlpmuni0246_04.html
pmtsc0246_01.htmlpmtsc0246_02.htmlpmtsc0246_03.htmlpmtsc0246_04.html
247
நல்லிசைப் புலமை மெல்லியலார்கள்
இராகவ ஐயங்கார்
pm0247.pdf
pmuni0247.html
pmtsc0247.html
248
விவிலியம் /பழைய ஏற்பாடு /8 (ரூத்து), 9 (சாமுவேல் - முதல் நூல்), 10 (சாமுவேல் - இரண்டாம் நூல்)
விவிலியம்
சமயம் – கிருத்துவம்
pm0248.pdf
pmuni0248_01.htmlpmuni0248_02.htmlpmuni0248_03.html
pmtsc0248_01.htmlpmtsc0248_02.htmlpmtsc0248_03.html
249
கந்த புராணம் - பகுதி 3 /உற்பத்திக் காண்டம் (1329- 1783)
கச்சியப்ப சிவாச்சாரியார்
pm0249.pdf
pmuni0249.html
pmtsc0249.html
250
பிரபந்தத்திரட்டு - பகுதி 13 /சீகாழிக் கோவை
தி. மீனாட்சிசுந்தரம் பிள்ளை
pm0250.pdf
pmuni0250.html
pmtsc0250.html
251
கந்த புராணம் - பகுதி 4 /அசுர காண்டம் (1 - 925 )
கச்சியப்ப சிவாச்சாரியார்
pm0251.pdf
pmuni0251.html
pmtsc0251.html
252
விவிலியம் /பழைய ஏற்பாடு / புத்தகம் 11 (அரசர்கள் - முதல் நூல்), 12 (அரசர்கள் - இரண்டாம் நூல்), 13 (குறிப்பேடு - முதல் நூல்), 14 (குறிப்பேடு - இரண்டாம் நூல்)
விவிலியம்
சமயம் – கிருத்துவம்
pm0252_01.pdfpm0252_02.pdf
pmuni0252_01.htmlpmuni0252_02.htmlpmuni0252_03.html
pmtsc0252_01.htmlpmtsc0252_02.htmlpmtsc0252_03.htmlpmtsc0252_04.html
253
பிரபந்தத்திரட்டு - பகுதி 14 /திருப்பைஞ்ஞீலித்திரிபந்தாதி
தி. மீனாட்சிசுந்தரம் பிள்ளை
pm0253.pdf
pmuni0253.html
pmtsc0253.html
254
கலைசைக்கோவை
தொட்டிக்கலை ஸ்ரீ சுப்பிரமணியமுனிவர்
pm0254.pdf
pmuni0254.html
pmtsc0254.html
255
சிவஞான சித்தியார் (பரபக்கம், சுபக்கம்)
அருணந்தி சிவாச்சாரியார்
சைவ சித்தாந்தம்
pm0255.pdf
pmuni0255.html
pmtsc0255.html
256
விவிலியம் /பழைய ஏற்பாடு / புத்தகம் 15 (எஸ்ரா), 16.(நெகேமியா), 17 (எஸ்தர்), 18 (யோபு), 19 - திருப்பாடல்கள்
விவிலியம்
சமயம் – கிருத்துவம்
pm0256_01.pdfpm0256_02.pdf
pmuni0256_01.htmlpmuni0256_02.htmlpmuni0256_03.htmlpmuni0256_04.htmlpmuni0256_05.htmlpmuni0256_06.html
pmtsc0256_01.htmlpmtsc0256_02.htmlpmtsc0256_03.htmlpmtsc0256_04.htmlpmtsc0256_05.htmlpmtsc0256_06.html
257
இலக்கணச் சுருக்கம்
ஆறுமுக நாவலர்
இலக்கணம்
pm0257.pdf
pmuni0257.html
pmtsc0257.html
258
ஐந்திலக்கணம் தொன்னூல் விளக்கம்
வீரமாமுனிவர்
pm0258.pdf
pmuni0258.html
pmtsc0258.html
259
மதுரைக் கோவை
நிம்பைச் சங்கர நாரணர்
pm0259.pdf
pmuni0259.html
pmtsc0259.html
260
அழகரந்தாதி
pm0260.pdf
pmuni0260.html
pmtsc0260.html
261
கபிலரகவல்
கபிலதேவர்
pm0261.pdf
pmuni0261.html
pmtsc0261.html
262
பிரபந்தத்திரட்டு - பகுதி 15 /திருத்தில்லையமகவந்தாதி
தி. மீனாட்சிசுந்தரம் பிள்ளை
pm0262.pdf
pmuni0262.html
pmtsc0262.html
263
சிந்துப்பாவியல்
இரா. திருமுருகன் (அரங்க நடராசன் உரையுடன்)
இலக்கணம்
pm0263.pdf
pmuni0263.html
pmtsc0263.html
264
பிரபந்தத்திரட்டு - பகுதி 16 /துறைசையமகவந்தாதி
தி. மீனாட்சிசுந்தரம் பிள்ளை
pm0264.pdf
pmuni0264.html
pmtsc0264.html
265
பிரபந்தத்திரட்டு - பகுதி 17 /திருக்குடந்தைத்திரிபந்தாதி
தி. மீனாட்சிசுந்தரம் பிள்ளை
pm0265.pdf
pmuni0265.html
pmtsc0265.html
266
சதுரகிரி அறப்பளீசுர சதகம்
அம்பலவாணக் கவிராயர்
pm0266.pdf
pmuni0266.html
pmtsc0266.html
267
விவிலியம் /பழைய ஏற்பாடு / புத்தகம் 21 (சபை உரையாளர்), 22 (இனிமைமிகுபாடல்), 23 (எசாயா), 24 (எரேமியா)
விவிலியம்
pm0267_01.pdfpm0267_02.pdf
pmuni0267_01.htmlpmuni0267_02.htmlpmuni0267_03.html
pmtsc0267_01.htmlpmtsc0267_02.htmlpmtsc0267_03.html
268
கந்த புராணம் - பகுதி 5 /அசுர காண்டம் (926 - 1497)
கச்சியப்ப சிவாச்சாரியார்
pm0268.pdf
pmuni0268.html
pmtsc0268.html
269
சித்தர் பாடல்கள்: சிவவாக்கியம்
சிவவாக்கியர்
சித்தர் பாடல்கள்
pm0269.pdf
pmuni0269.html
pmtsc0269.html
270
சித்தர் பாடல்கள்: ஸ்ரீ பட்டணத்துப்பிள்ளையார் பாடல்கள்-II
ஸ்ரீ பட்டணத்துப்பிள்ளையார்
சித்தர் பாடல்கள்
pm0270.pdf
pmuni0270.html
pmtsc0270.html
271
விவிலியம் /பழைய ஏற்பாடு / புத்தகம் 25 (புலம்பல்), 26 (எசேக்கியேல்), 27 (தானியேல்), 28 (ஒசாயா)
விவிலியம்
சமயம் – கிருத்துவம்
pm0271.pdf
pmuni0271_01.htmlpmuni0271_02.htmlpmuni0271_03.htmlpmuni0271_04.html
pmtsc0271_01.htmlpmtsc0271_02.htmlpmtsc0271_03.htmlpmtsc0271_04.html
272
பிரபந்தத்திரட்டு - பகுதி 18 /திருவிடைமருதூர்த்திரிபந்தாதி
தி. மீனாட்சிசுந்தரம் பிள்ளை
pm0272.pdf
pmuni0272.html
pmtsc0272.html
273
கந்த புராணம் - பகுதி 6 /அசுர காண்டம் (1498 - 1929 )
கச்சியப்ப சிவாச்சாரியார்
pm0273.pdf
pmuni0273.html
pmtsc0273.html
274
பிரபந்தத்திரட்டு - பகுதி 19 /பாலைவனப்பதிற்றுப்பத்தந்தாதி
தி. மீனாட்சிசுந்தரம் பிள்ளை
pm0274.pdf
pmuni0274.html
pmtsc0274.html
275
பிரபந்தத்திரட்டு - பகுதி 20 /திருவூறைப்பதிற்றுப்பத்தந்தாதி, 21-திருப்பழைசைப் பதிற்றுப்பத்தந்தாதி, 22 பூவாளூர்ப்பதிற்றுப்பத்தந்தாதி; 23-மதுரைத் திருஞானசம்பந்தசுவாமிகள் பதிற்றுப்பத்தந்தாதி
தி. மீனாட்சிசுந்தரம் பிள்ளை
pm0275.pdf
pmuni0275_01.htmlpmuni0275_02.htmlpmuni0275_03.htmlpmuni0275_04.html
pmtsc0275_01.htmlpmtsc0275_02.htmlpmtsc0275_03.htmlpmtsc0275_04.html
276
சித்தர் பாடல்கள்: ஸ்ரீ பட்டணத்துப்பிள்ளையார் பாடல்கள்-III / அருட்புலம்பல் 1-4, பூரணமாலை, நெஞ்சொடுமகிழ்தல், உடற்கூற்றுவண்ணம்
ஸ்ரீ பட்டணத்துப்பிள்ளையார்
சித்தர் பாடல்கள்
pm0276.pdf
pmuni0276_01.htmlpmuni0276_02.html
pmtsc0276_01.htmlpmtsc0276_02.html
277
விவிலியம் /பழைய ஏற்பாடு /புத்தகம் 29 (யோவேல்); 30 (ஆமோஸ்), 31(ஒபதியா); 32 (யோனா); 33 (மீக்கா); 34 (நாகூம்), 35 (அபகூக்கு), 36 (செப்பனியா); 37 (ஆகாய்), 38 (செக்கரியா)
விவிலியம்
சமயம் – கிருத்துவம்
pm0277.pdf
pmuni0277.html
pmtsc0277.html
278
பொன்னியின் செல்வன் - ஆங்கில மொழிபெயர்ப்பு
கல்கி கிருஷ்ணமூர்த்தி - இந்திரா நீலமேகம்
pm0278_01.pdfpm0278_02.pdfpm0278_03.pdfpm0278_04.pdf
pmuni0278_01.htmlpmuni0278_02.htmlpmuni0278_03.htmlpmuni0278_04.html
pmtsc0278_01.htmlpmtsc0278_02.htmlpmtsc0278_03.htmlpmtsc0278_04.html
279
விவிலியம் /பழைய ஏற்பாடு /புத்தகம் 39 (மலாக்கி), 40 (தோபித்து), 41 (யூதித்து), 42 (எஸ்தா(கி)), 43 (சாலமோனின் ஞானம்)
விவிலியம்
சமயம் – கிருத்துவம்
pm0279.pdf
pmuni0279.html
pmtsc0279.html
280
மனங்குழம்பிய மாதவத்தோன் /Parnell's Hermit in Tamil Prose
ஸி. இராமச்சந்திர அய்யர் (தமிழாக்கம்)
pm0280.pdf
pmuni0280.html
pmtsc0280.html
281
தன்னுயிரைப்போல மன்னுயிரை நினை /Measure for Measure (a tale from Shakespeare) Tamil Translation
பண்டித நடேச சாஸ்திரியார் (தமிழாக்கம்)
pm0281.pdf
pmuni0281.html
pmtsc0281.html
282
குதிரைப்பந்தய லாவணி
இரங்கசாமி தாஸன்
pm0282.pdf
pmuni0282.html
pmtsc0282.html
283
ஹாஸ்ய மஞ்சரி பிரபந்தத்திரட்டு - பகுதி 24 (2771 – 2809) பகுதி 25 (2810-2914)
S.P.S.K.காதிறு சாகிபவர்
pm0283.pdf
pmuni0283.html
pmtsc0283.html
284
திருஞானசம்பந்தசுவாமிகள் ஆனந்தக்களிப்பு, திருக்கற்குடிமாமலைமாலை
தி. மீனாட்சிசுந்தரம் பிள்ளை
pm0284.pdf
pmuni0284.html
pmtsc0284.html
285
விவிலியம் /பழைய ஏற்பாடு - புத்தகம் 46 (தானியேல் இணைப்புகள்), 47 (மக்கபேயர் - முதல் நூல்), 48 -மக்கபேயர் - இரண்டாம் நூல்
pm0285.pdf
pmuni0285.html
pmtsc0285.html
286
கந்த புராணம் - பகுதி 7a /மகேந்திர காண்டம் /பாகம் 1a (1 - 639)
கச்சியப்ப சிவாச்சாரியார்
pm0286_01.pdf
pmuni0286_01.html
pmtsc0286_01.html
286
கந்த புராணம் - பகுதி 7b /மகேந்திர காண்டம் /பாகம் 1b (640 - 1170)
கச்சியப்ப சிவாச்சாரியார்
pm0286_02.pdf
pmuni0286_02.html
pmtsc0286_02.html
287
கோபாலகிருஷ்ண பாரதியார் பாடல்கள்
கோபாலகிருஷ்ண பாரதியார்
pm0287.pdf
pmuni0287.html
pmtsc0287.html
288
திருநெல்லையந்தாதி
ஸ்ரீ சுப்பைய சுவாமி
pm0288_01.pdf
pmuni0288_01.html
pmtsc0288_01.html
288
திருக்கொற்றவாளீசரந்தாதி
ஸ்ரீ சுப்பைய சுவாமி
pm0288_02.pdf
pmuni0288_02.html
pmtsc0288_02.html
289
கந்த புராணம் - பகுதி 8a /யுத்த காண்டம் /பாகம் 1 (1 - 456)
கச்சியப்ப சிவாச்சாரியார்
pm0289_01.pdf
pmuni0289_01.html
pmtsc0289_01.html
289
கந்த புராணம் - பகுதி 8b /யுத்த காண்டம் /பாகம் 1 /படலம் 4 (457 - 876)
கச்சியப்ப சிவாச்சாரியார்
pm0289_02.pdf
pmuni0289_02.html
pmtsc0289_02.html
289
கந்த புராணம் - பகுதி 8c /யுத்த காண்டம் /பாகம் 1 /படலம் 5-7 (877 - 1303)
கச்சியப்ப சிவாச்சாரியார்
pm0289_03.pdf
pmuni0289_03.html
pmtsc0289_03.html
290
திருநள்ளாற்றுப் புராணம்
சிவஞான யோகிகள்
pm0290.pdf
pmuni0290.html
pmtsc0290.html
291
பிரபந்தத்திரட்டு - I இளசைப் பதிற்றுப்பத்தந்தாதி, குளத்தூர்ப் பதிற்றுப்பத்தந்தாதி
சிவஞான யோகிகள்
pm0291_01.pdf
pmuni0291_01.html
pmtsc0291_01.html
291
பிரபந்தத்திரட்டு - II - அகிலாண்டேசுவரிபதிகம்
சிவஞான யோகிகள்
pm0291_02.pdf
pmuni0291_02.html
pmtsc0291_02.html
292
காஞ்சிப் புராணம் - பகுதி 1 /பாயிரம், படலம் 1-6 (1-444)
சிவஞான யோகிகள்
pm0292.pdf
pmuni0292.html
pmtsc0292.html
293
கந்த புராணம் - பகுதி 9a / யுத்த காண்டம் /படலம் 8-11 (1304 – 1922)
கச்சியப்ப சிவாச்சாரியார்
pm0293_01.pdf
pmuni0293_01.html
pmtsc0293_01.html
293
கந்த புராணம் - பகுதி 9b / யுத்த காண்டம் /படலம் 9 (1923 - 2397)
கச்சியப்ப சிவாச்சாரியார்
pm0293_02.pdf
pmuni0293_02.html
pmtsc0293_02.html
293
கந்த புராணம் - பகுதி 9c / யுத்த காண்டம் /படலம் 12 (2398 – 2967)
கச்சியப்ப சிவாச்சாரியார்
pm0293_03.pdf
pmuni0293_03.html
pmtsc0293_03.html
294
காஞ்சிப் புராணம் - பகுதி 2 /படலம் 7 - 29 (445-1056)
சிவஞான சுவாமிகள்
pm0294.pdf
pmuni0294.html
pmtsc0294.html
295
அகப்பொருள் விளக்கம்
நாற்கவிராச நம்பி
pm0295.pdf
pmuni0295.html
pmtsc0295.html
296
நற்றிணை
சங்ககாலம் – எட்டுத்தொகை
pm0296.pdf
pmuni0296.html
pmtsc0296.html
297
அறநெறிச்சாரம்
முனைப்பாடியார்
pm0297.pdf
pmuni0297.html
pmtsc0297.html
298
பெரியநாயகியம்மை கலித்துறை
சிவப்பிரகாச சுவாமிகள்
pm0298.pdf
pmuni0298.html
pmtsc0298.html
299
காஞ்சிப் புராணம் - பகுதி 3 /படலம் 30 - 50 (1057 – 1691)
சிவஞான சுவாமிகள்
pm0299.pdf
pmuni0299.html
pmtsc0299.html
300
புறப்பொருள் வெண்பாமாலை
ஐயனாரிதனார்
pm0300.pdf
pmuni0300.html
pmtsc0300.html
301
களவியல் என்னும் இறையனார் அகப்பொருள்
pm0301.pdf
pmuni0301.html
pmtsc0301.html
302
காஞ்சிப் புராணம் - பகுதி 4a /படலம் 51 - 60 (1692 – 2022)
சிவஞான சுவாமிகள்
pm0302_01.pdf
pmuni0302_01.html
pmtsc0302_01.html
302
காஞ்சிப் புராணம் - பகுதி 4b /படலம் 61 - 65 (2023 – 2742)
சிவஞான சுவாமிகள்
pm0302_02.pdf
pmuni0302_02.html
pmtsc0302_02.html
303
திருப்பாடற்றிரட்டு - பாகம் 1
தாயுமான சுவாமிகள்
pm0303.pdf
pmuni0303.html
pmtsc0303.html
304
கந்த புராணம் - பகுதி 10 /தேவ காண்டம் / படலம் 1- 5 (1 – 421)
கச்சியப்ப சிவாச்சாரியார்
pm0304.pdf
pmuni0304.html
pmtsc0304.html
305
திருப்பாடற்றிரட்டு - பாகம் 2
தாயுமான சுவாமிகள்
pm0305.pdf
pmuni0305.html
pmtsc0305.html
306
பழமலையந்தாதி
சிவப்பிரகாச சுவாமிகள்
pm0306.pdf
pmuni0306.html
pmtsc0306.html
307
கந்த புராணம் - பகுதி 11a /தக்ஷ காண்டம் /படலம் 1-10 (1 - 403) பகுதி 11b - படலம் 11-13 (404 – 907)
கச்சியப்ப சிவாச்சாரியார்
pm0307.pdf
pmuni0307.html
pmtsc0307.html
308
திருப்பாடற்றிரட்டு - பாகம் 3, 4
தாயுமான சுவாமிகள்
pm0308.pdf
pmuni0308.html
pmtsc0308.html
309
கோயில் திருப்பணிகள் வெண்பாக் கொத்து
pm0309.pdf
pmuni0309.html
pmtsc0309.html
310
பிரபந்தத்திரட்டு - III - கலைசைப்பிள்ளைத்தமிழ், அமுதாம்பிகை பிள்ளைத்தமிழ்
சிவஞான யோகிகள்
pm0310.pdf
pmuni0310.html
pmtsc0310.html
311
கல்வெட்டுப் பாடல்கள் மஞ்சரி-1
pm0311.pdf
pmuni0311.html
pmtsc0311.html
312
கிருஷ்ணகானம்
ஊத்துக்காடு வெங்கடசுப்பையர்
pm0312.pdf
pmuni0312.html
pmtsc0312.html
313
ஈட்டியெழுபது
ஒட்டக்கூத்தர்
pm0313.pdf
pmuni0313.html
pmtsc0313.html
314
நாட்டியக் கலை விளக்கம்
சுத்தானந்த பாரதியார்
pm0314.pdf
pmuni0314.html
pmtsc0314.html
315
சாத்திரக்கோவை
குமாரதேவர்
pm0315.pdf
pmuni0315.html
pmtsc0315.html
316
குறள்மூலம்
ஔவையார்
pm0316.pdf
pmuni0316.html
pmtsc0316.html
317
திருப்புல்லாணிமாலை
pm0317.pdf
pmuni0317.html
pmtsc0317.html
318
கந்த புராணம் - பகுதி 12 - படலம் 14 - 20 (908-1562)
கச்சியப்ப சிவாச்சாரியார்
pm0318_01.pdfpm0318_02.pdf
pmuni0318_01.htmlpmuni0318_02.html
pmtsc0318_01.htmlpmtsc0318_02.html
319
பேரூர்ப் புராணம் - பகுதி 1 - படலம் 1 - 7 (1-627)
கச்சியப்ப முனிவர்
pm0319_01.pdfpm0319_02.pdf
pmuni0319_01.htmlpmuni0319_02.html
pmtsc0319_01.htmlpmtsc0319_02.html
320
சொக்கநாத வெண்பா, சொக்கநாத கலித்துறை
குருஞான சம்பந்தர்
pm0320.pdf
pmuni0320.html
pmtsc0320.html
321
பிரபந்தத்திரட்டு - IV - திருவேகம்பரந்தாதி, திருமுல்லைவாயிலந்தாதி
சிவஞானயோகிகள்
pm0321.pdf
pmuni0321.html
pmtsc0321.html
322
மநுநீதி சதகம்
இராசப்ப உபாத்தியாயர்
pm0322.pdf
pmuni0322.html
pmtsc0322.html
323
சொல்லின் கதை (வானொலிப்பேச்சு)
மு.வரதராசன்
pm0323.pdf
pmuni0323.html
pmtsc0323.html


http://www.esnips.com/doc/8e6889a8-4856-4515-92a7-6f4fe9ed5d01/Prathaba-Mudaliyar-CharithiramBy Maayuram Vedhanaayagam Pillai. The first novel in Tamil Literature

http://www.esnips.com/doc/f26df1ad-9ede-4c7b-a862-c9c1756ded1a/Siddhar-Paadal

http://www.esnips.com/doc/aec09eff-0100-4d4c-938f-4638b29c5438/Vinayagar-Agaval
Vinayagar Agaval and others by Avaiyar, Nakkirar

http://www.esnips.com/doc/acce3ccf-d1e6-452c-863e-efb207ba8a60/Thiruvaasagamby Manickavaasagar

http://www.esnips.com/doc/b83ca7fe-5664-41b9-a5aa-9685ef373334/Ulaga-Needhi-by-Ulaganathar

http://www.esnips.com/doc/cc7cf6ba-6aec-4bf8-806d-034e7a35656e/Pattinathar-Paadalgal

http://www.esnips.com/doc/755e6436-314e-4ad1-8ed6-1547aa52401e/Aathichoodi

http://www.esnips.com/doc/0bbf8cce-7089-45e2-9060-e0d143d4d5c7/Tamil-Numbers

http://www.esnips.com/doc/eaff2460-5dfa-42b4-a8c2-e127ade1a9b5/Badhiragiriyaar-Paadalgal

http://www.esnips.com/doc/31aed235-b49f-4b79-8637-d1ee982dd00e/Tamil-Grammar-in-Easy-English

http://www.esnips.com/doc/4e840d65-5f85-47c4-b635-d087ce548929/Thirumandhira-Sindhanaigal

http://www.esnips.com/doc/b46392c5-f0ef-4288-985e-63b9ad9048fc/Perumpaanatrupadai
Kadiyalur Uruthiram Kannanaar

http://www.esnips.com/doc/a0fb558a-4a13-44c8-a780-102902d1d3c3/Pattinappaalai
Kadiyalur Uruthiram Kannanaar

http://www.esnips.com/doc/3b72814e-bd48-4d95-bc2a-9a46e91ad1ae/Paripaadal--Paripaadal-Thirattu

http://www.esnips.com/doc/fef00de3-d057-4880-94cd-1d87b934d17e/Aasaara-Kovai
Peruvaaiyin Mulliyar

http://www.esnips.com/doc/33f8fe34-e609-402d-a2ba-7dbca4496878/SivaGnanaBodham

http://www.esnips.com/doc/6a4fe6de-55d1-45d1-a0be-594f42ee446e/Thirupugal

http://www.esnips.com/doc/f949cb9a-984c-4010-bb69-b600a0d3c582/Porunar-Aatrupadai

http://www.esnips.com/doc/c9335059-31ea-40cd-8dda-53f466f48de3/Thirumurugaatrupadai
by Madurai Kanakkaayanaar Maganar Nakeerar

http://www.esnips.com/doc/3afe73f1-1a18-4029-813f-f23269983d34/Kolaru-Pathigam-With-Meaning-English
by Thirugnana Sambandhar

http://www.esnips.com/doc/4f340482-c5a7-4468-8f58-73c79b49af88/Pazhamozhi-Vilakkam---Thandalaiyar-Sadhagam
Pazhamozhi Vilakkam - Thandalaiyar Sadhagam - Padikkasu Pulavar

http://www.esnips.com/doc/6df1ff18-a5a5-4493-bb35-6ea9a4697ab8/Vinayagar-Agaval---Vilakka-Uraiyudan
Vilakka Uraiyudan

http://www.esnips.com/doc/c5213cbb-17b6-4bd6-9339-47dfb51a3e1f/Arappaleeswara-Sadhagam
by Ambalavana Kavirayar

http://www.esnips.com/doc/54f6e65a-2cc0-4901-85ef-b1ad5db1d2b5/Viveka-Chinthamani

http://www.esnips.com/doc/26241e82-587e-47a9-a49a-3bb96db85bb4/Tholkaapiyam

http://www.esnips.com/doc/830cb3d6-22ca-47c7-ad93-4e3f5dc48297/Saraswathi-Andhadhi--Sadagopar-Andhadhi

http://www.esnips.com/doc/64202983-24c6-451b-b544-68c31bc11913/Yaer-Yezhubadhu---Thirukai-Vazhakkam

http://www.esnips.com/doc/ac315bdc-dc8e-4229-afd6-9e43ed247c5a/Aingurunooru - Koodalur Kizhaar

http://www.esnips.com/doc/b6b80813-15f1-427d-bef2-82a9af2781c4/Aasaarakkovai
Peruvaayin Mulliyaar

http://www.esnips.com/doc/226bbb74-31f6-430a-9558-6a10fc91eff0/Puranaanooru
Puranaanooru - Many Authors

http://www.esnips.com/doc/6c368813-2cde-4b82-aac0-ddc86304e396/Muththollayiram

http://www.esnips.com/doc/77af8eb1-0ab8-4b44-b3b7-41685118bc4e/Naanmanikadigai

Read More......